اگزاست فن پارکینگ F300

تخلیه هوای پارکینگ باید توسط اگزاست فن پارکینگ F300 انجام شود، که بر اساس ضوابط آتش نشانی اگزاست فن پارکینگ F300 باید در دمای 300 درجه سانتیگراد حداقل به مدت 1 ساعت کارایی داشته باشد. میزان دبی اگزاست فن باید به گونه ای باشد که جهت تخلیه آلاینده های خودرو ها مقدار حداقل 6 بار تعویض هوا در ساعت برای تمامی طبقات پارکینگ و مقدار 10 بار تعویض هوا در ساعت را برای یک طبقه پارکینگ فراهم کند.

لیست های مرتبط

مقالات مرتبط

پروژه ها مرتبط

محصولات مرتبط