تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD

تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD به منظور مدل سازی و بررسی رفتار جریان دینامیکی سیال در حالت ها و زمان بندی های مختلف در پارکینگ ها از جمله سناریو تولید و پخش CO و همچنین سناریو حریق و پخش دود مورد استفاده قرار میگیرد. در تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD آنالیز خروجی های این شبیه سازی به طراحان کمک میکند تا طرح اولیه خود را مورد بررسی قرار داده و نقاط بحرانی را شناسایی و درصدد بهبود این نواحی برآیند.