جت فن

جت فن ها، نوعی از فن های آکسیال کانالی هستند که به خاطر ساختار پروانه (تعداد، زاویه و انحنای پره ها) می توانند دبی و فشار زیادی را تأمین کنند. به خاطر همین ویژگی معمولاً جت فن ها در تهویه تونل ها، پارکینگ ها، معادن و ... به کار می روند.