جت فن سانتریفوژ F300

به منظور انتقال هوا ویا دود در هنگام آتش سوزی در پارکینگ ها از جت فن ها استفاده می شود تا هوا و یا دود به سمت رایزر اگزاست هدایت شود. جت فن سانتریفیوژ F300 به جهت نوع طراحی فضای کمی را اشغال می کنند و به همین جهت جت فن سانتریفیوژ F300 برای استفاده در پارکینگ های با ارتفاع کم مناسب می باشند.