• اخبار
  • اخذ ISO 17025 و نشان گواهی محصول اروپا CE

اخذ ISO 17025 و نشان گواهی محصول اروپا CE

این شرکت با توجه به توانابی لازم بر فرآیند ساخت و مجهز به آزمایشگاه تست محصولات ؛مطابق با استانداردهای روز مورد تایید صلاحیت اخذ ISO 17025 و نشان گواهی CE اروپا گردید.
pic665215210001

اخبار مرتبط

اخذ ISO 17025  و نشان گواهی محصول اروپا CE
اخذ ISO 17025 و نشان گواهی محصول اروپا CE
این شرکت با توجه به توانابی لازم بر فرآیند ساخت و مجهز به آزمایشگاه تست محصولات ؛مطابق با استانداردهای روز مورد تایید صلاحیت اخذ ISO 17025 و نشان گواهی CE اروپا گردید.