نرم افزار محاسباتی

این شرکت متکی به دانش بومی بعد از 7 سال تحقیقات توانسته است نرم افزار محاسباتی انتخاب فن مبنا بر محصولات خود مطابق با جغرافیایی کشور طراحی نموده است و در حال مراحل ثبت آثار و سازمان مربوطه میباشد.
pic706215210001

اخبار مرتبط

نرم افزار محاسباتی
نرم افزار محاسباتی
این شرکت متکی به دانش بومی بعد از 7 سال تحقیقات توانسته است نرم افزار محاسباتی انتخاب فن مبنا بر محصولات خود مطابق با جغرافیایی کشور طراحی نموده است و در حال مراحل ثبت آثار و سازمان مربوطه میباشد.