• اخبار
  • تغییرات ساخت پروانه بکوارد تیپ TB

تغییرات ساخت پروانه بکوارد تیپ TB

این شرکت بعد از تحقیقات لازم و پس ار تائیدیه تست های مربوط برای بهینه سازی مصرف انرژی برق در فرایند ساخت پروانه تیپ بکوارد TB تغییر گردید و به تیپ بکوارد TB-n تبدیل شد.
pic511035210001

اخبار مرتبط

تغییرات ساخت پروانه بکوارد تیپ TB
تغییرات ساخت پروانه بکوارد تیپ TB
این شرکت بعد از تحقیقات لازم و پس ار تائیدیه تست های مربوط برای بهینه سازی مصرف انرژی برق در فرایند ساخت پروانه تیپ بکوارد TB تغییر گردید و به تیپ بکوارد TB-n تبدیل شد.